Ανακύκλωση Μπαταριών

Η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ είναι εγγεγραμμένη στο ΥΠΕΚΑ και διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπου και μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης. Είμαστε συμβεβλημένοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών ( ΣΥ.ΔΕ.ΣΗΣ και RE-BATTERY), και διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες λειτουργίας, συλλογής  και μεταφοράς σε πανελλαδική κλίμακα όπως επίσης και προσωρινής  αποθήκευσης  των αποβλήτων συσσωρευτών. Τα εμπορεύματα που παραλαμβάνουμε από το χώρο σας  μεταφέρονται σε αδειοδοτημένους αποδέκτες για επεξεργασία.