Υπηρεσίες

Ανακύκλωση μπαταρίων & Συσσωρευτών
Η Ανακύκλωση ηλεκτρικών φορητών στηλών & συσσωρευτών (μπαταριών) αποτελεί μείζονος σημασίας περιβαλλοντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας των βαρέων μετάλλων που περιέχουν και που η ανεξέλεγτη απόρριψή τους στο περιβάλλον δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004 είναι αδειοδοτημένη και μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες συλλογής , προσωρινής αποθήκευσης και εμπορίας για όλους τους τύπους ηλεκτρικών στηλών(μπαταριών)-συσσωρευτών συμβάλλοντας στη διαδικασία ανακύκλωσης και στην επίτευξη του στόχου που έχει καθοριστεί απο την Ε.Ε. (Οδηγία 2006/66) που υπαγορεύει ότι ως το 2016 θα πρέπει να ανακυκλώνεται το 45% των φορητών μπαταριών που διακινούνται στην αγορά.
 
Απόσυρση Αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) – Ανακύκλωση
H εταιρία μας με εμπειρία, πιστοποιημένες διαδικασίες και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον προβαίνει στην απόσυρση του παλιού σας αυτοκίνητου-οχήματος γρήγορα, με απλές διαδικασίες , χορηγώντας τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καταστροφής-πλήρους διαγραφής.
Ενημερωθείτε από την παρακάτω λίστα εδώ για τα απαραίτητα έγγραφα απόσυρσης ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την νομική μορφή του κατόχου .
Επεξεργασία καλωδίων
H εταιρία μας με έμπειρο προσωπικό και υπερσύγχρονα μηχανήμα ανακυκλώνει τα παλιά καλώδια με περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες .
Στα υπερσύγχρονα μηχανήματα των εγκαταστάσεων μας γίνεται ο διαχωρισμός (αποφλοίωση) του χαλκού από το πλαστικό περιτύλιγμά τους, απομακρύνονται τυχόν άλλα μέταλλα και στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας έχουμε καθαρό χαλκό σε τρίμματα όπως επίσης και διαχωρισμένα τρίμματα πλαστικών όπως (PP) πολυπροπυλένιο, (PE) πολυαιθυλένιο κ.α.
 

Αποξήλωση βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων – εργοστασίων
Η «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» με εμπειρία, εκπαιδευμένο προσωπικό και με εξειδικευμένα μηχανήματα προσφέρει υπηρεσίες αποξήλωσης βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων, εγγυώμενη τον χρόνο αποπεράτωσης του “έργου” και την ποιότητα των εργασιών διάλυσης και αποκομιδής.

Ανακύκλωση & Εμπόριο παλαιού σιδήρου & μετάλλων
Στην «ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» επενδύουμε στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών περισυλλογής καθώς και μηχανικής κατεργασίας και πώλησης παλαιού σιδήρου αλλά και των άλλων μετάλλων καθιστώντας την υπηρεσία αυτή βασικό κομμάτι του πυρήνα των δραστηριοτήτων μας, στοχεύοντας στην συνεχή ανάπτυξη με εξαγωγικό προσανατολισμό.