Σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Τον Σεπτέμβρη του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα και και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2015. (Τα ISO9001:2008 και ISO 9001:2000 αποτελούν παλαιότερες εκδόσεις του ίδιου προτύπου.)

Όλοι οι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις μπορούν, εάν και εφόσον το επιθυμούν, να εφαρμόσουν και να πιστοποιήσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, ανεξάρτητα από το μέγεθος, το είδος καθώς και τις δραστηριότητές τους.